Diagnostické schopnosti

Fyziologická hladina a cut-off

U dospělé populace je fyziologická hladina PRESEPSINU velmi nízká,  blížící se nule. Hodnota cut-off byla na základě několika nezávislých klnických studií stanovena 320 pg/ml. Specifickou skupinu pacientů tvoří novorozenci, u kterých je bazální hladina vyšší, než u dospělých. Na základě obsáhlých studií byla pro ně stanovena fyziologická hranice 643 pg/ml. Tato vyšší hodnota je způsobena aktivací imunitního systému dětí ihned po porodu.

Další skupinou, která vyžaduje specifický přístup, jsou pacienti s poškozením ledvin, u nich je přirozená hladina PRESEPSINU zpravidla vyšší, ale nikoliv následkem přítomnosti infekce. Tento jev je nejspíše způsoben akumulací PRESEPSINU (malý proteinový fragment) vlivem snížení schopnosti filtrace ledvinových glomerulů podobně, jako tomu bylo popsáno u prokalcitoninu.

Ověřená vysoká specificita a senzitivita g bakteriální sepsi

Hladiny presepsinu jsou u septických pacientů oproti zdravým jedincům nebo pacientům trpícím neinfekční SIRS významně vyšší.

Tyto závěry byly prokázány na velké řadě nezávislých studií v mnoha zemích světa v rámci rozličných skupin pacientů. Presepsin reaguje stejně bouřlivě jak na infekci způsobenou Gram+, tak i Gram– bakteriemi i jejich kombinací. Následující tabulka představuje nejvýznamnější z řady studií, ve které byl presepsin zkoumán jako marker sepse a porovnáván s dalšími biomarkery.

 
Pacienti Výsledky (AUC-hodnoty ROC křivek) závěry Zdroj
859 pacientů s alespoň dvěma kritérii pro SIRS PRESEPSIN: 0.784PCT: 0.724PRESEPSIN v kombinaci s APACHE IIskóre: 0.858PRESEPSIN v kombinaci s MEDS skóre:0.875 PRESEPSIN je efektivním a lepším biomarkerem nežli PCT pro diagnózu sepse, predikaci těžké sepse, septického šoku a 28denní mortality na pohotovostech.Kombinace PRESEPSINU s klinickými skórovacími systémy zvyšuje diagnostickou úspěšnost. Liu et al,2014 27
226 pacientů se SIRS (37 s pozitivními a 189 s negativními krevními kultivacemi) 226 pacientů se SIRS (37 s pozitivními a 189 s negativními krevními kultivacemi) PRESEPSIN: 0.750PCT: 0.787CRP: 0.602 PRESEPSIN vykazuje výrazně vyšší hladinu u pacientu s bakteriémií a může být velmi užitečný pro vyloučení bakteriémie u pacientů se SIRS. Romualdo et al,2014 37
106 pacientů s podezřením na sepsi či septický šok PRESEPSIN: 0.701PCT: 0.875 PRESEPSIN je velmi užitečný pro brzkou diagnózu infekce a prokázal významnou prognostickou schopnost. Střední hodnota PRESEPSINU byla významně vyšší u pacientů, kteří zemřeli (60denní mortalita) nežli u přeživších. Tato závislost nebyla pozorována u PCT. Ulla et al,2014 29
37 pacientů s popáleninami PRESEPSIN: 0.834PCT: 0.847CRP: 0.819WBC: 0.508 PRESEPSIN prokázal srovnatelné diagnostické schopnosti u pacientů s popáleninami, jako PCT. U PCT nebyla pozorována žádná korelace s úmrtností pacientů, na rozdíl od PRESEPSINU. Madenci et al,2014 33 
30 pacientů se SIRS a 30 pacientů se sepsí PRESEPSIN: 0.996PCT: 0.912CRP: 0.857WBC: 0.777 Odlišení SIRS od sepse: PRESEPSIN vykázal výrazně vyšší hodnoty u pacientů se sepsí nežli u těch, kteří trpěli SIRS. PRESEPSIN byl významně senzitivnější marker sepse a cenným nástrojem pro nejrychlejší diagnózu septických stavů. Vodnik et al,2014 34
207 pacientů s podezřením na sepsi v rámci multicentrické studie PRESEPSIN: 0.908PCT: 0.905 PRESEPSIN a PCT vykázali podle AUC analýzy podobné diagnostické schopnosti. Endo et al,2012 30
140 pacientů s podezřením na sepsi PRESEPSIN: 0.878APACHE II: 0.815PCT: 0.668 V porovnání s PCT je PRESEPSIN efektivnější pro diagnózu sepse a stratifikaci rizik s ní spojených.Hladina PRESEPSINU významně vzrostla v prvních 72 hodinách u pacientů, jejichž stav se následně zhoršoval, zatímco klesala u skupiny přeživších. Spanuth et al,2012 25
41 pacientů a 128 zdravých jedinců PRESEPSIN: 0.908PCT: 0.652 CRP: 0.815 IL-6:0.672 PRESEPSIN je lepší diagnostický marker nežli PCT, CRP a IL-6. Shoshuzima et al,2011 23
231 pacientů se SIRS a sepsí PRESEPSIN: 0.817PCT: 0.744 Koncentrace PRESEPSINU byla mnohem více citlivějším ukazatelem sepse nežli koncentrace ostatních testovaných biomarkerů. Yaegashi et al,2005 17
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.